Mailing address : P.O Box #17814,Karachi-75300.

Cell# 92-336-2100235 & 92-344-2100235

Whatsapp: 92-333-3081320

FACTORY: Plot #25 &26 Haji Abdul rahim goth,manghopir Karachi.